അധ്യാപക ദിനാഘോഷം - sep 5

By : Govt. GGHSS KANNIAKULANGARA On 12th September 2015

Category : OTHER ACTIVITIES

അധ്യാപക ദിനത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ അധ്യാപകരേ ഗുരുവന്ദനം നടത്തി ആദരിക്കുന്നു.

Photos >>