കർക്കടകം 1, 1190

By : Govt. HSS Puthenthode On 21st August 2015

Category : PACHA (Green)

ഇന്ന് കർക്കടകം 1, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ശുദ്ധീ കരണ ത്തിന്റെ കാലമാണ് കർക്കടകം. ചിട്ടയായ ജീവിത ശൈലി ശരീരത്തെയും പ്രാർത്ഥനകൾ മനസ്സിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കും. ഏവർക്കും കർക്കിടക ദിനാശംസകൾ .....

Photos >>