ഉറുബ് മരം

By : Govt. HSS Puthenthode On 21st August 2015

Category : PACHA (Green)

മലയാളത്തിന്റെ പ്രീയ കഥാകൃത്ത് ഉറുബ് എന്ന പി സി കുട്ടികൃഷ്ണന്റെ ജന്മ ശതാബ്ദി (ജൂലൈ 10) ന്റെ ഓര്മ്മയ്ക്കായി സ്കൂൾ മുറ്റത്ത്‌ നട്ട 'സക്കു' മരം.

Photos >>