ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം - 2015

By : Govt. HSS Puthenthode On 20th August 2015

Category : PACHA (Green)

പരിസ്ഥിതി ദിനാ ചരണ ത്തോ ട നു ബ ന്ധിച് നടന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ... ഓർക്കാം നമുക്ക് "700 കോടി സ്വപ്‌നങ്ങൾ, ഒരൊറ്റ ഭൂമി, കരുതലോടെയാകട്ടേ ഉപയോഗം"

Photos >>