വൃക്ഷത്തൈ നടല്‍

By : Naduvattam GJHS On 11th August 2015

Category : PACHA (Green)

മുക്കുറ്റി സീഡ് ക്‍ബിലെ കുട്ടികള്‍ സ്കൂള്‍ വളപ്പില്‍ വൃക്ഷത്തൈകള്‍ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചു.

Photos >>