ലവ് പ്ലാസ്റ്റിക്‌ പദ്ധതി

By : C.B.M.HS On 23rd July 2015

Category : Reduce, reuse and recycle of Plastic

ലവ് പ്ലാസ്റ്റിക്‌ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം ആയി പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ശേഖരിക്കുന്നു

Photos >>