താമരക്കുളം വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സില്‍ ജൈവകൃഷിത്തോട്ടം

By : VVHSS Thamarakulam On 7th July 2015

Category : PACHA (Green)

താമരക്കുളം വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സില്‍ ജൈവകൃഷിത്തോട്ടം മാവേലിക്കര എംഎല്‍എ ശ്രീ.ആര്‍.രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .

Photos >>