വായനാ വാരാഘോഷം

By : Kelappaji Memmorial VHSS KODAKKAD On 28th June 2015

Category : OTHER ACTIVITIES

സ്ക്കൂൾ വായനാവാരം സീഡ് ക്ളബ്ബിന്റെയും എൻ.എസ്.എസ്സിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിപുലമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Photos >>