കോട്ടയം-മരങ്ങളെയും പുഴകളെയും സ്‌നേഹിച്ച അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരമായി എത്തിയ പുരസ്‌ക്കാരം ആവേശത്തോടെ മാതൃഭൂമി സീഡിന്റെ സന്നദ്ധസേവകര്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി.

By : ktmadmin On 13th December 2014

Category : Seed

മരങ്ങളെയും പുഴകളെയും സ്‌നേഹിച്ച അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരമായി എത്തിയ പുരസ്‌ക്കാരം ആവേശത്തോടെ മാതൃഭൂമി സീഡിന്റെ സന്നദ്ധസേവകര്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി.

Photos >>