പൊരത്തിശ്ശേരി മഹാത്മാ യു പി സ്കൂളില്‍ വെക്തിത്വ വികസന പരിശീലനം .

By : tcradmin On 26th November 2014

Category : Seed

പൊരത്തിശ്ശേരി:മഹാത്മാ യു പി സ്കൂളില്‍സീഡ് ക്ലബ്ബിന്റെ നെത്രിത്വതില്‍ വെക്തിത്വ വികസന പരിശീലനം നടത്തി.സ്കൂളിലെ വിദ്യര്തികളെല്ലാം ക്ലാസില്‍ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി

Photos >>