എല് ബി എസ്‌ എം എച് എസ് എസിൽ ലൈഫ് സ്കില്ൽ ട്രെയിനിംഗ്

By : tcradmin On 24th November 2014

Category : Seed

അവിട്ടത്തൂർ :അവിട്ടത്തൂർ ലാല് ബഹതൂര് ശാസ്ത്രി മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ സീഡ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേത്രത്വത്തിൽ ലൈഫ് സ്കില്ൽ ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തി

Photos >>