സ്കൂളില്‍ ഒരു ഔഷദതൊട്ടവുമയി മാതാ ഹൈ സ്കൂള്‍

By : tcradmin On 14th November 2014

Category : Seed

മന്നം പെട്ട മാതാ ഹൈ സ്കൂളില്‍ സീഡ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്കൂളില്‍ ഒരു ഓഷധതോട്ടം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു .

Photos >>