ചാവക്കാട് അമൃത വിദ്യാലയത്തില്‍ വിളെടുപ്പ്

By : tcradmin On 14th November 2014

Category : Seed

സീടിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചാവക്കാട് അമൃത വിദ്യാലയത്തില്‍ പച്ചകറി കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി.ജൈവകൃഷി വിളവെടുത് കിട്ടുന്ന തുക ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

Photos >>