പാലക്കാട്: മാതൃഭൂമി സീഡ്പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒലവക്കോട് എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്സിൽ പരിസ്ഥിതിസെമിനാർ നടത്തി.

By : pkdadmin On 12th August 2014

Category :

Photos >>