പമ്പാ - അച്ചന്‍കോവില്‍ - വൈപ്പാര്‍ നദീ സംയോജന നീക്കത്തിനെതിരെ എസ് വി എച്ച് എസ് സീഡ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യ ചങ്ങല.

By : Seed SPOC, Alappuzha On 26th July 2014

Category : Seed

പമ്പാ - അച്ചന്‍കോവില്‍ - വൈപ്പാര്‍ നദീ സംയോജന നീക്കത്തിനെതിരെ എസ് വി എച്ച് എസ് സീഡ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യ ചങ്ങല.

Photos >>