അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടി പുനലൂരില്‍

By : klmadmin On 9th July 2014

Category : Seed

അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടി പുനലൂരില്‍.പുനലൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സീഡ് പദ്ധതിയുടെ കോഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരായ സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കായി അഞ്ചലില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാലയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍

Photos >>