സീഡ് സമ്മാനവിതരണം-ഇടുക്കി

By : idkadmin On 21st October 2013

Category : Seed

2012-2013 വര്‍ഷത്തെ ജില്ലയിലെ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവച്ച സീഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കുമാണ് (സീഡ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍) പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നല്‍കി.

Photos >>