പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള മാതൃഭൂമി

By : pkdadmin On 13th July 2013

Category : Seed

പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള മാതൃഭൂമി "സീഡ്' പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പോലീസ്‌മേധാവി രാജ്പാല്‍ മീണ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു

Photos >>